MOVARs nye hovedvannledning vil bidra til bedre forsyningssikkerhet og økt kapasitet de neste 100 årene i Mosseregionen. Arbeidene med å bygge den nordligste delen av ledningsanlegget er nå i gang.  

I 2023 ble de første 8 kilometerne av den nye hovedvannledningen ferdigstilt, fra Årvoll til KIWI-butikken på Kambo. De første 4 km av denne strekningen er nå i drift, noe som innebærer en forbedret forsyningssikkerhet for kommunene Moss og Våler. 


Samarbeider om å legge flere VA-ledninger samtidig 

I april 2024 starter byggingen av den nordligste delen av hovedvannledningen. Denne strekningen vil bli ferdigstilt i to ulike etapper, og først fra krysset Osloveien-Brevikveien til kommunegrensen mot Vestby.  

Entreprenør Råde Graveservice er i gang vegetasjonsrensking og etablering av brakkerigg. Deretter bygger de en større pumpestasjon rett nord for krysset Osloveien-Brevikveien. Til slutt etablerer de hovedvannledningen fra pumpestasjonen og frem til kommunegrensen til Vestby. I denne traseen samarbeider MOVAR med kommunene Moss og Vestby, om å legges ned en rekke andre VA-ledninger i den samme traséen.  


Lysregulering langs Osloveien i perioder 

Hovedvannledningen skal legges fra krysset Osloveien/Brevikveien og nordover langs Osloveien. Anleggsarbeidet kan i begrensede perioder medføre lysregulering av trafikken.  

Terrenget som blir berørt av arbeidene blir senere tilbakestilt. Den estimerte byggetiden er omtrent ett år for pumpestasjonen, og ledningen fra denne og frem til kommunegrensen ved Vestby.  


Planlegger siste delstrekning nå 

Til slutt vil MOVAR bygge ledningsanlegget som kobler sammen den nye pumpestasjonen ved krysset Osloveien-Brevikveien, med den eksisterende vannledningen ved KIWI på Kambo som ble ferdigstilt i 2023. Planen var opprinnelig å legge denne i samarbeid med Statens Vegvesen, i forbindelse med en planlagt gang- og sykkelsti langs Osloveien. Dette prosjektet er dessverre utsatt. MOVAR planlegger derfor en alternativ trase langs Kaptein Storms vei, og dialogen pågår for tiden med grunneiere langs denne traseen. 

Den estimerte byggetiden er omtrent ett år fra byggestart, for strekningen fra KIWI Kambo og frem til den nye pumpestasjonen ved krysset Osloveien-Brevikveien. Det er ikke inngått avtale med utførende entreprenør for denne delstrekningen, men MOVAR håper å kunne lyse ut en anbudskonkurranse for dette oppdraget sommeren 2024. 

Dermed ligger det an til at MOVARs nye hovedvannledning vil være helt ferdigstilt i begynnelsen 2026.  

Sist oppdatert 26. april 2024, kl 16:31

Opprettet 26. april 2024, kl 17:28« Tilbake