Motiveres du av å bidra til bedre løsninger for miljøet og robuste, samfunnskritiske tjenester til innbyggerne? Da kan VA-sektoren i MOVAR IKS være en spennende arbeidsplass for deg. De neste årene investerer vi nær 1,5 milliarder kroner i en rekke prosjekter. Her kan du lese om de viktigste.

 

Ny renseteknologi og utvidelse av Fuglevik renseanlegg


Kostnadsramme: 0,5 - 1,0 milliarder kroner

Innen 2026 skal vi overholde nye og stadig strengere rensekrav fra EU og Statsforvalteren. I praksis betyr det at vi må rense bedre og med andre renseteknologier enn i dag. Den endelige kostnadsrammen for prosjektet, er avhengig av om det nye renseanlegget skal rense 20-25 % nitrogen eller 70 % nitrogen. Dette er det mest kompliserte og største prosjektet i selskapets historie. 

Veien frem til et endelig valg av fremtidig teknologi gir oss spennende faglige utfordringer. MOVAR legger vekt på fremtidsrettede løsninger, bærekraft og sirkulærøkonomiske perspektiver. Prosessene våre skaper store mengder avløpsslam. Hvordan vi bruker og får avsetning på dette er en annen utfordring som vi jobber kontinuerlig med.

Fuglevik renseanlegg må bygges om når valget av fremtidens renseprosess er tatt. Deretter skal vi ta i bruk den nye teknologien og utvikle ny kompetanse. 

Les mer om dette prosjektet på movar.no/avlop


Ny overføringsledning i sjø fra Kambo til Fuglevik, og nedleggelse av Kambo renseanlegg


Kostnadsramme: 300 millioner kroner. 

Kambo renseanlegg vil bli nedlagt som følge av oppgraderingen av Fuglevik renseanlegg. Innen 2026 overføres avløpsvannet fra Kambo direkte til Fuglevik renseanlegg og renses her.

Den mest hensiktsmessige måten å overføre avløpsvannet fra Kambo til Fuglevik, er via en 10 kilometer lang overføringsledning lagt i sjø. Det var konklusjonen i en forstudie vi gjennomføre tidligere.


 

Ny hovedvannledning fra Rygge til Vestby


Kostnadsramme: 135 millioner kroner.

MOVAR IKS forsyner sine eierkommuner med drikkevann fra Vansjø Vannverk. Regionen er i sterk vekst, noe som vil gi kapasitetsutfordringer på sikt. Vi er derfor i gang med å bygge en ny hovedledning fra Frydelund i Rygge til Rykkin i Vestby. Denne blir cirka 10 kilometer lang.

Dette gjør at vi kan levere tilstrekkelige mengder drikkevann nord i MOVAR-regionen i flere tiår fremover. Samtidig gir ledningen en økt forsyningssikkerhet, fordi det gir en ekstra fremføringsvei av vann til Vestby, nordre del av Moss og Våler kommune. Ledningsanlegget er dimensjonert slik at det i fremtiden også vil kunne fungere som reservevannsledning i et samarbeid med Oslo-regionen.

Les mer om dette prosjektet på movar.no/vannledning


 

Etablering av reservekraftanlegg ved Vansjø Vannverk


Kostnadsramme: 33 millioner kroner. 

Med ansvaret for produksjonen av drikkevannet til over 80.000 innbyggere, er MOVAR IKS Mosseregionen største næringsmiddelprodusent. Leveringssikkerhet og beredskap er derfor viktig for oss. Vi har derfor i lang tid jobbet med å redusere risiko knyttet til dette.

Våren 2022 jobber vi derfor med å etablere et reservekraftanlegg. Dette gjør at vannverket kan produsere drikkevann, selv om den ordinære strømforsyning faller helt bort. I tillegg vil vi kunne sikre forsyning av drikkevann selv ved langvarige, storregionale strømbortfall til Sarpsborg og Fredrikstad gjennom reservevannsanlegget. 

Sist oppdatert 16. februar 2022, kl 11:30

Opprettet 26. april 2019, kl 11:31« Tilbake